Associa’t

Uneix-te a nosaltres per 30 euros/any

Per què associar-se a monofamilias?

Si tens interés a associar-te, ompli el formulari:

Que els diners no siga un impediment per a fer-te soci de Monofamilias. Si no pots fer front a la quota de 30 euros anuals posa’t en contacte amb nosaltres i et bequem

  Data de naiximent * Teléfon * Direcció postal* Població* CP* Nombre de fills * Tipus de família monoparental* * Camp obligatori
  En compliment de la normativa de protecció de dades i política de privacitat de l'Associació Famílies Monoparentals de la Comunitat Valenciana (en els successiu l'Associació o *Monofamilias), l'informem que les dades recollides en el present document, així com qualsevol altra dada que s'aporte durant la relació amb aquesta Associació, seran objecte de tractament, passant a formar part d'una base de dades denominada Fitxer de socis. La finalitat del tractament i de la informació recaptada és la de poder gestionar l'Associació i les seues activitats en relació amb els socis, informar i comunicar-se amb aquests, remetre-li informació general, com a notícies, convocatòries a juntes o les publicacions de l'Associació o de les Federacions en què puga estar integrada, gestionar el cobrament de les quotes i organitzar la participació dels socis en les activitats, entre altres activitats pròpies de l'àmbit associatiu, sent l'Associació la Responsable dels Fitxers i tenint el seu domicili al Carrer de Jorge Juan, 27, porta 3, CP 46002 de València.

  Les dades proporcionades a través d'aquesta web es conservaran mentre vosté continue sent soci, i posteriorment únicament a l'efecte de registre històric, llevat que vosté sol·licite la seua eliminació. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o en el seu cas la portabilitat de les dades mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del Tractament, aportant còpia del seu document d'identitat a l'adreça indicada anteriorment, o a la de correu electrònic, especificant el dret que desitja exercitar. Enfront de qualsevol vulneració de drets, pot presentar-se una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  Les seues dades personals no seran subministrats a persones jurídiques diferents de l'Associació excepte quan siguen requerits per una autoritat judicial o administrativa segons els termes legalment previstos, així com a la Federació nacional o autonòmica en la qual l'Associació està integrada, els qui hauran de complir la normativa de protecció de dades. Així mateix la seua inclusió com a soci suposa l'acceptació del possible accés o cessió a les administracions per a l'obtenció de subvencions, i la remissió de documentació, *newsletter, informació d'activitats i informació general que per qualsevol mitjà, que aquesta Associació remeta als seus socis, incloent-hi els missatges *sms i whatsapp. D'altra banda, la incorporació com a soci suposa l'acceptació sense condicions dels estatuts de l'Associació.

  Les activitats que realitza l'Associació són de caràcter públic i obert, per això se l'informa que podria ser fotografiat o gravat en suport audiovisual durant la participació d'alguna activitat organitzada per l'entitat, sent posteriorment publicades aquestes imatges en la pàgina web, publicacions, xarxes socials, o fins i tot en mitjans aliens, per tant la participació en aquestes activitats suposa l'autorització per al tractament i en el seu cas la cessió i divulgació de la seua imatge personal. La negativa a subministrar les dades que li són sol·licitats suposarà en el seu cas la impossibilitat d'integrar-se en l'Associació, ja que seria impossible el compliment dels seus fins.

  Vosté és responsable que la informació que proporcione siga certa i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que responga a la seua situació real. El soci serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione i dels perjudicis que això cause a l'entitat o a tercers.

  He llegit i accepte el tractament de les meues dades *LOPD i la Llei de Protecció de Dades de *MONOFAMILIAS. L'enviament de les seues dades ha suposat necessàriament l'acceptació de la present política de privacitat, amb els termes i condicions que s'expliciten.