BONO LLOGUER JOVE 2022

Els joves fins a 35 anys, inclosos, tenen de temps fins al 31 d’octubre per a sol·licitar aquesta ajuda.
REQUISITS
Poden sol·licitar el Bo Lloguer Jove totes aquelles persones que tinguen fins a 35 anys, inclòs, en el moment de presentar la proposta. El pla finalitza el 31 d’octubre de 2022, a les 14.00 hores.
Són ajudes directes per a joves arrendataris o cessionaris amb escassos mitjans econòmics per al lloguer o cessió d’ús del seu habitatge o habitació habitual i permanent de les mensualitats pagades des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.
Els sol·licitants han de tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa. Els no comunitaris hauran de trobar-se en situació d’estada o residència regular a Espanya. També han de tindre un contracte d’arrendament o cessió d’ús de l’habitatge o habitació, o estar en condicions de subscriure-ho. En aquest cas, s’haurà de subscriure en el termini màxim de dos mesos des que es concedeix l’ajuda.
L’habitatge o habitació arrendada haurà de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària, la qual cosa haurà d’acreditar-se mitjançant certificat o volant d’empadronament. En cap cas i en cap mensualitat, la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l’habitatge supere l’import de la renda arrendatícia o preu de cessió.
QUI POT SOL·LICITAR-LA
No es podrà obtindre el Bo Lloguer Jove si la persona sol·licitant, el seu cònjuge o alguna de les persones convivents amb la qual tinga parentiu de consanguinitat o afinitat en primer grau, és propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya. Tampoc si la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat o cedit amb la qual tinga relació de parentiu en primer grau de consanguinitat o afinitat, ho tinga, al seu torn amb la persona arrendadora o cedent de l’habitatge o siga soci o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent.
Els sol·licitants han de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social. Tampoc podran ser-ho aquelles persones o entitats que, conforme al que s’estableix en el títol VI d’aquesta llei, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma.
IMPORT DE L’AJUDA
Ajuda de 250 euros mensuals, sense que la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l’habitatge puga superar el preu del lloguer o de cessió que conste en el contracte.
COM SOL·LICITAR-LA
Per a sol·licitar l’ajuda s’ha d’emplenar el formulari electrònic tant si es realitza amb certificat digital com sense ell. Preferentment, amb certificat digital, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat ‘Bono *Alquiler Jove’.
Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d’emplenar electrònicament el formulari de sol·licitud del Bo Lloguer Jove ‘Tramitar telemàticament’ i s’imprimirà el justificant.
Aquest justificant constituirà l’imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament signat amb la documentació requerida per registre d’entrada.

TODA LA INFO: AQUI

No Comments

Post A Comment