Ajuda en cas d’impagament de pensions d’aliments en divorci/separació

A causa del gran problema dels impagaments de les pensions alimentàries, l’Administració ha creat el Fons de Garantia del Pagament d’Aliments

És un fons públic gestionat per la Seguretat Social i la seua regulació es troba en el Reial decret 1618/2007, de 7 de desembre (BOE de 14 de desembre de 2007)

Requisits

  • Requisits Persones amb nacionalitat Espanyola, UE o amb residència legal
  • Amb menors d’edat (o majors amb grau de discapacitat del 65%)
  • Titulars de pensió alimentària impagada reconegudes mitjançant resolució judicial o conveni judicialment aprovat que no siguen abonades per l’obligat al pagament
  • Imprescindible que s’haja demanat l’execució de la resolució judicial que reconeix el dret a la pensió i que no s’haja cobrat el deute

Requisits econòmics

Els ingressos de la unitat familiar no poden superar una quantitat establida segons el núm. de fills que tingues:

1 fill = 10.800 EUR anuals (1,5 x *IMPREM)

2 fills = 12.600 EUR anuals (1,75 x *IPREM)

3 fills = 14.400 EUR anuals (2 x *IPREM)

4 fills = 16.200EUR anuals (2,25 x *IPREM)

Quantia de l’ajuda

100EUR mensuals (llevat que la resolució judicial fixe import menor)

Període de l’ajuda

18 mesos màxim

És incompatible amb la percepció d’altres prestacions/ajudes de la mateixa naturalesa

Com se sol·licita?

Emplenar sol·licitud: https://www.portalclasespasivas.gob.es/sitios/clasespasivas/es- ÉS/*SolicitudesProcedimientos/Sol·licituds/*Documents/*010304AnticipoFondoGPA.pdf

Documentació:

  • Testimoniatge (còpia emesa pel jutjat) del conveni judicialment aprovat o de la resolució judicial que declare el dret a aliments.
  • Testimoniatge (còpia emesa pel jutjat) d’haver instat l’execució de la resolució que declare el dret a aliments.
  • Certificació expedida pel Secretari Judicial que acredite el resultat infructuós de l’execució, al no haver-se obtingut el pagament dels aliments ni haver-se travat embargament sobre béns propietat de l’executat (menys en Violència de Gènere o si no se supera el *IPREM)
  • Llibre de família/certificat de naixement

Es pot presentar en:

Termini de resolució sol·licituds

De 2 a 3 mesos

Més informació en la Guia d’Ajudes Socials i Serveis Per a les Famílies 2023 en la pàgina 83: https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos- socials/famílies/dia_internacional_famílies/*docs/2023/*GuiaFamilias2023.pdf”

No Comments

Post A Comment