El Tribunal Suprem rebutja el permís doble a les famílies monoparentals

L’Associació Monofamilias – famílies monoparentals de la Comunitat Valenciana, en suport de les seues associades, va presentar juntament amb una sòcia de l’Associació, demanda per a sol·licitar l’ampliació de la prestació de maternitat, acumulant la que en parella biparentales té també reconegut l’altre cònjuge.

Els nostres principals arguments eren de tipus teleològic sobre la finalitat de les normes que regulen la protecció del menor, maternitat i paternitat, justícia efectiva, així com pel fonament jurídic reconegut al menor en la normativa europea i tractats internacionals aprovats i adoptats per Espanya.

Enteníem que la denegació suposa una discriminació injustificada al no reconéixer aquest dret a una família monoparental i als qui formem part d’aquesta unitat familiar. Una discriminació per  part de l’actual redacció de l’article 48 de l’Estatut dels Treballadors al no oferir a les famílies monoparentals un tractament igual a les necessitats del menor i que no són diferents a les d’una família formada per dos progenitors.

Els menors no poden ser tractats de manera diferent per cap motiu, i per tant, tots tenen dret al mateix temps de cura ,amb independència del model de família del qual forme part. La seua estructura familiar  no pot ser objecte d’un tracte discriminatori, en cas contrari s’estarien vulnerant els compromisos d’Espanya en matèria de drets de la infància. Entre aquests, estan els adquirits en la Convenció dels Drets del Xiquet ratificat per Espanya en 1990 i en concret, la qual cosa assenyala el seu article 2.

Igualment adduïm raons socials, com que la majoria de les famílies monoparentals estan encapçalades per dones (83%). D’aquestes no podem oblidar que el 43% de les dones estan aturades i que entre les quals sí que tenen ocupació, el 74% declaren que les mesures de conciliació oferides per la seua empresa són “insuficients”. Reclamem  la necessitat que el sistema de Seguretat Social ajude al sostenint de la igualtat d’oportunitats d’aquestes dones especialment vulnerables a la desocupació, atenent la seua situació familiar.

Sobre la base d’aquests i similars fonaments es va dictar la sentència de 6 d’octubre de 2020 del TSJ del País Basc, primera a Espanya en recollir el dret reclamat. Però també es van dictar unes altres d’uns altres TSJ en sentit contrari.

Fruit d’aqueixes contradictòries sentències, el Tribunal Suprem (TS) acaba de resoldre aquest recurs i acaba de dictar sentència en Unificació de doctrina rebutjant els dobles permisos per a famílies monoparentals en considerar que regular aquest dret és una competència del poder legislatiu. És a dir, que per a consolidar aquest dret el Suprem considera que ha de ser el legislador qui el faça a través d’una norma.

No Comments

Post A Comment